ชื่อหลักสูตร
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 
ชื่อเต็ม
:  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
      :  Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)  
 
ชื่อย่อ
:  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
      :  B.Eng. (Electrical Engineering)
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ มีทักษะด้านการปฏิบัติ ก้าวทันเทคโนโลยี และสามารถใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ระบบการสื่อสาร รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม มีจรรยาบรรณ และเคารพกฎเกณฑ์ทางวิศวกรรม
  เพื่อสนองความต้องการของผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่าที่มีศักยภาพให้มีโอกาสศึกษาต่อด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง
 โอกาสทางวิชาชีพ
  วิศวกรประจำโรงงานไฟฟ้า
  วิศวกรออกแบบ อนุมัติแบบ ควบคุมงานการติดตั้งระบบไฟฟ้า 
  วิศวกรควบคุมการจ่ายกำลังไฟฟ้า ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น โรงแยกก๊าซ  ปตท.  และรถไฟฟ้ามหานคร เป็นต้น
  วิศวกรปฏิบัติการทดสอบการผลิตไฟฟ้า และวิจัยผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
  วิศวกรวางแผนการใช้พลังงานประจำโรงงานอุตสาหกรรม
  อาจารย์ นักวิชาการ และที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชน
  ประกอบอาชีพอิสระ เช่น รับออกแบบระบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า เป็นต้น
  ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
  ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนแรกเข้า 3,500 บาท (เป็นส่วนหนึ่งของค่าเทอมโดยประมาณ 29,200 บาท) 
(เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 210,800 บาท (เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
  มหาวิทยาลัยบริหารงานโดยมูลนิธิฯ เน้นเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับสังคม (เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
  กองทุนเพื่อการศึกษา
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)